PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 

 

I.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzka:  Fun park Extrem, Nábrežná 2/A, 971 01 Prievidza
Prevádzkovateľ: Taya s.r.o., Na Karasiny 670/58, 971 01 Prievidza, IČO: 52 154 017, DIČ: 2120908922

II.

Charakteristika prevádzky

 

1. Fun park Extrem ponúka pre deti a ich rodičov priestory detského interiérového ihriska, kde môžu tráviť svoj voľný čas.

2. Priestory sú určené na hru, záujmové krúžky a oddychové aktivity.

3. Prevádzka pozostáva z:

– hracej plochy,

– detskej šatne na odkladanie obuvi, oblečenia a ostatných osobných vecí,

– oddelených dámskych a pánskych toaliet, vrátane oddelených toaliet pre návštevníkov a obsluhu,

– samostatnej miestnosti na prebaľovanie a kojenie detí,

– vyhradeného miesta na odkladanie detských kočiarov.

4. Celková rozloha hracej plochy je 250 m², ktorá zodpovedá maximálnemu počtu 25 detí a tvorí ju:

– detská šmykľavka s ochrannou sieťou (8,8 m x 3,1 m),

– trampolína s ochrannou sieťou (3 x 3 m),

– detský kútik pre deti do 3 rokov, ktorý tvorí šmykľavka, hojdačka a detský bazén s guličkami,

– kolotoč,

– kuchynka,

– sedacie vaky, stoly, stoličky,

– odrážadlá a iné.

III.

Prevádzkový čas

1. Prevádzka je otvorená denne v čase od 9.00 hod do 19.00 hod.

IV.

Podmienky vstupu a pravidlá na ihrisku

1. Interiérové ihrisko je určené pre deti od 6 mesiacov do 12 rokov len v sprievode rodičov alebo inej dospelej zodpovednej osoby, deti nesmú byť ponechané osamote.

2. Pred vstupom do prevádzky je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

– deti si pred vstupom na ihrisko musia umyť ruky,

– zakázaný vstup do ihriska so zvieratami, hračkami, ktoré nie sú súčasťou vybavenia ihriska,

– prísny zákaz vstupu na ihrisko s jedlom, žuvačkami, nápojmi a ostatnými vecami,

– pred vstupom do ihriska sa deti musia vyzuť a po ihrisku sa pohybovať iba v ponožkách,

– pred vstupom do ihriska si deti musia vyzliecť šály, vetrovky, kabáty, pretože šnúrky z nich visiace môžu zapríčiniť nehody,

– zákaz vstupu s ostrými predmetmi ako nožnice, nože, kľúče, sponky, okuliare a iné,

– do prevádzky môžu vstúpiť iba zdravé deti,

– zákaz vstupu osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

3. Všetci návštevníci sú povinní sa oboznámiť pred vstupom na ihrisko s pravidlami na ihrisku, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku.

4. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok návštevníci uhradia poplatok v zmysle platného cenníka služieb pri odchode z prevádzky.

V.

Povinnosti zamestnancov prevádzky

 1. Zamestnanci sú povinní:

– pred otvorením ihriska skontrolovať čistotu priestorov detského ihriska,

– pred otvorením ihriska skontrolovať, či nie sú poškodené hračky alebo ostatné zariadenia a vybavenie ihriska,

– každoročne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku.

VI.

Povinnosti návštevníkov prevádzky

1. Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok na ihrisku.

2. Rodič alebo zodpovedná dospelá osoba nesmie nechať dieťa bez dozoru.

3. V prípade znečistenia priestorov alebo zariadení je návštevník povinný ihneď škodu odstrániť.

4. V prípade poškodenia hračiek alebo ostatného vybavenia prevádzky, rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná nahradiť škodu v plnej výške.

5. Po ukončení aktivít na ihrisku sú návštevníci povinní po sebe upratať.

6. Pri použití detského nočníka je rodič povinný ho následne opláchnuť vodou a utrieť do sucha toaletným papierom.

VII.

Údržba prevádzky

1. O čistenie priestorov sa stará upratovacia služba Meledit s.r.o., Stará cesta 118/26, 972 11 Lazany, IČO: 46018344.

2. Uvedená upratovacia služba vykonáva údržbu prevádzky podľa vypracovaného Hygienického programu, ktorý tvorí prílohu k prevádzkovému poriadku.

3. Ostatnú bežnú údržbu prevádzky budú zabezpečovať aj zamestnanci prevádzky v dennom, resp. týždennom intervale:

– utieranie prachu s handrou a vodou, pri silnejšom znečistení s použitím saponátu, resp. jari – 1 x denne

– výmenu utierok a uterákov za čisté – 1 x denne

– dezinfekcia nočníkov dezinfekčným prostriedkom Savo alebo Fixinela – 1 x denne

4. Na komunálny odpad a ostatný odpad budú používané zberné nádoby umiestnené v prevádzke, ktoré budú vyprázdňované denne do kontajnerov pri prevádzke (v prípade potreby aj viac krát denne).

VIII.

Vznik mimoriadnych udalostí

1. V prevádzke je dostatočne označený príslušný únikový východ.

2. Dôležité telefónne čísla v prípade vzniku mimoriadnych udalostí – tiesňové volania:

– Integrovaný záchranný systém – 112

– Hasičská a záchranná služba – 150

– Záchranná služba – 155

– Polícia – 158

– Mestská polícia – 159

V Prievidzi, dňa 09.04.2015

Vypracovala: Ing. Táňa Kucmanová

Dodatok č. 1 

k Prevádzkovému poriadku zo dňa 09.04.2015

Od 01.02.2016 sa čl. VII. Údržba prevádzky mení nasledovne:

,, 1. O čistenie priestorov sa stará Ing. Táňa Kucmanová, ktorá vykonáva údržbu prevádzky podľa vypracovaného Hygienického programu.

2. Ostatnú bežnú údržbu prevádzky bude zabezpečovať spolu so zamestnanci prevádzky v dennom, resp. týždennom intervale:

  • utieranie prachu s handrou a vodou, pri silnejšom znečistení s použitím saponátu, resp. jari – 1 x denne
  • výmenu utierok a uterákov za čisté – 1 x denne
  • dezinfekcie nočníkov dezinfekčným prostriedkom – 1 x denne

3. Na komunálny odpad a ostatný odpad budú používané zberné nádoby umiestnené v prevádzke, ktoré budú vyprázdňované denne do kontajnerov pri prevádzke (v prípade potreby aj viac krát denne). “

V Prievidzi, dňa 29.01.2016

Vypracovala: Ing. Táňa Kucmanová

PRAVIDLÁ NA IHRISKU

1. Deti si pred vstupom na ihrisko musia umyť ruky.

2. Deti nesmú v priestoroch ihriska behať, liezť na konštrukciu, šplhať sa po sieťach a naháňať sa.

3. Zakázaný vstup do ihriska so zvieratami, hračkami, ktoré nie sú súčasťou vybavenia ihriska.

4. Prísny zákaz vstupu na ihrisko s jedlom, žuvačkami, nápojmi a ostatnými vecami.

5. Pred vstupom do ihriska sa deti musia vyzuť a po ihrisku sa pohybovať iba v ponožkách.

6. Pred vstupom do ihriska si deti musia vyzliecť šály, vetrovky, kabáty, pretože šnúrky z nich visiace môžu zapríčiniť nehody.

7. Prísny zákaz vstupu s ostrými predmetmi ako nožnice, nože, kľúče, sponky, okuliare a iné.

8. Zdržiavať sa v priestore pred šmykľavkou a lezenie hore po šmykľavke je zakázané.

9. Nevstupujte na ihrisko, ak ste chorí.

10. Biť sa na ihrisku nie je dovolené.

 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE UVEDENÝCH PRAVIDIEL

Oznam…

V NEDEĽU 12. SEPTEMBRA
Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÉ!

15. Septembra bude ihrisko ZATVORENÉ!

Ďakujeme za pochopenie 🙂